Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thông báo 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế"

21/05/2020

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:


 1. Đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế xã hội nước ta, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt phòng chống dịch. Đến nay, Việt Nam đã kim soát tốt dịch bệnh, bước đầu ngăn chặn thành công không để lây nhiễm mới trong cộng đồng và được cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao; đồng thời xác lập một “trạng thái bình thường mới”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chng dịch, vừa tháo g khó khăn đy mạnh sn xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế

Covid 19 là một đại dịch, nhưng cũng là cơ hội cho Việt Nam trong phát triển kinh tế. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đồng hành cùng Chính ph nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra, chủ động đổi mới sáng tạo, đón thời cơ, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, lập thành tích, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận ca Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan liên quan tại Hội nghị theo thm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đu tư; khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiu người dân, doanh nghiệp ca một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là cấp cơ sở.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tham luận của đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị và thông qua kênh trực tuyến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xut kinh doanh, thúc đy giải ngân vn đu tư công và bo đm trật tự an toàn xã hội trong bối cnh đại dịch Covid-19, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Sớm kết thúc rà soát, sửa đi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, đim nghẽn, thúc đy ci cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chun bị các điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đất nước.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành Chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết nêu trên sau khi được ban hành, trong đó có các gii pháp cụ th, thiết thực về chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ cho sn xuất kinh doanh, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cắt gim thủ tục hành chính, cải cách thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, tăng cường hậu kim, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các cơ hội phục hồi nền kinh tế sau dịch; đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp và người lao động yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động lớn của dịch; xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh, đúng thẩm quyền, không đùn đy trách nhiệm làm chậm, mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.
- Yêu cầu các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tạo ra một môi trường hết sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển, loại b nhng cán bộ nhũng nhiu tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục rà soát, đề xuất gia hạn, min, gim một số các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trường hợp vượt thm quyền báo cáo Chính ph, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết gim chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục gim lãi suất các khon vay hiện hu và các khon cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.
- Bộ Công Thương có các giải pháp bo đm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, khắc phục sự gián đoạn nguồn cung, củng cố thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khu, đy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng đang tạm dừng xuất khu; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cnh trở lại Việt Nam; xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cnh của “trạng thái bình thường mới”, sn sàng đón nhận dòng vốn và cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp FDI chuyn dịch tới Việt Nam.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp bo đm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, p phần tạo môi trường an ninh n định để nhà đầu tư, doanh nghiệp sn xuất kinh doanh; ch trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam được nhập cảnh vào Việt Nam, bo đm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thn dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cưng, đổi mới mô hình sn xuất kinh doanh, cơ clại doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội, tạo giá trị mới, quan tâđến phục vụ nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường, tạo đà phát trin bn vng, bứt phá.
5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với c cơ quan liên quan tiếp tục tng hợp nhng vướng mắc, khó khăn, kiến nghị ca cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đề xuất các gii pháp, sáng kiến ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia, thúc đy sự tham gia của doanh nghiệp vào phương thc hợp tác công tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đng gi Bộ Kế hoạch và Đu tư để tng hợphoàn thiện Nghị quyết nêu trên ca Chính phủ trước ngày 16/5/2020.


Xem thêm chi tiết tại
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-bao-183-TB-VPCP-2020-ket-luan-Thu-tuong-voi-doanh-nghiep-Cung-no-luc-phuc-hoi-nen-kinh-te-442819.aspx?tab=7Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>