Thông tin >> Thống kê tổng quát

Thống kê tổng quát 2022
07/12/2023

 
Tổng quan cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2022
Overview of Viet Nam‘s natural rubber in 2022
 
 
2022
Tổng diện tích
918,6 ngàn ha
Diện tích thu hoạch
727,9 ngàn ha
Sản lượng
1,34 triệu tấn
Sản lượng Việt Nam/thế giới (*)
9,2%
Năng suất
1.840 kg/ha
Lượng xuất khẩu
2,14 triệu tấn
Giá trị xuất khẩu
3,32 tỷ USD
Đơn giá bình quân
1.546 USD/tấn
Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, (*) ANRPC,
Văn phòng HHCSVN tổng hợp, cập nhật tháng 12/2023

 


Xem thêm...