Tin tức >> Chính sách có liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

14/04/2020

Ngày 30/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 806/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, các giải pháp tập trung chủ yếu là rà soát việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hoàn thiện thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường quản lý chất thải y tế lây nhiễm trong công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, môi trường, khoáng sản, ...; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Cập nhật tình hình qua các kênh thông tin đối ngoại.

Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-806-QD-BTNMT-2020-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-voi-Covid-19-438755.aspx?ac=emailsQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>