Tin tức >> Chính sách có liên quan

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025

14/04/2020

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025.


Theo đó, Kế hoạch 5 năm tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Bối cảnh xây dựng kế hoạch bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
- Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025; mục tiêu hướng đến năm 2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
- Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, trong đó: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước bình quân 5 năm 2021 2025 tăng khoảng 7%.
- Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu:
+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
+ Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế…

Xem thêm chi tiết tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-18-CT-TTg-2020-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2021-2025-439823.aspx


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>