Tin tức >> Chính sách có liên quan

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

18/04/2023

 Ngày 14/04/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện 02/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trongnăm 2023.


Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 12/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 12/2023/NĐ-CP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như sau:
- Gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023;
- Gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2023;
- Gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2023;
Thời gian gia hạn nếu trên được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.)
- Gia hạn 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2023;
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023;
- Gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.

Chỉ nộp 1 lần giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Theo đó, người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.
Xem chi tiết nội dung tại Công điện 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023.
                                    Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Cong-dien-02-CD-TCT-2023-trien-khai-Nghi-dinh-12-2023-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-563459.aspx?ac=emailss, ngày 17/4/2023 (NT trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>