Tin tức >> Chính sách có liên quan

Mức chi đào tạo nâng cao kỹ năng nhân lực cách mạng công nghiệp 4.0

27/09/2022

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".


Theo đó, quy định mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", như:

- Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của NLĐ tại các DN để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động… Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.
- Chi nghiên cứu để vận dụng kinh nghiệm quốc tế về đào tạo các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng nghề mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 và Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015.
- Chi xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới:
+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022.
+ Trình độ sơ cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022.
Thông tư 58/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2022. Xem toàn bộ văn bản tại đây.
Lê Ánh, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/42783/muc-chi-dao-tao-nang-cao-ky-nang-nhan-luc-cach-mang-cong-nghiep-4-0, ngày 26/9/2022 (HV trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>