Tin tức >> Chính sách có liên quan

Nội dung kế hoạch Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

26/09/2022
Ngày 20/9/2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó nội dung kế hoạch hằng năm được chi tiết như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 1 năm trước đối với kế hoạch năm (bao gồm kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tình hình huy động, phân bổ và quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác);
- Bối cảnh, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng tại Bộ, ngành, địa phương trong kỳ kế hoạch;
- Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 1 của kỳ kế hoạch;
- Nội dung, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo hoạt động thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 1;
- Các giải pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
Kế hoạch thực hiện Chương trình và Tiểu dự án 1 được xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT.
Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Xem toàn văn bản tại đây


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>