Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Đến năm 2025, 25% số lượng hội chợ tổ chức trên môi trường số

29/11/2021

Đây là nội dung tại Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 20212030".


Theo đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin về chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, Thủ tướng đặt mục tiêu đến năm 2025 như sau:

- 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.
- 100% các tổ chức XTTM và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái XTTM số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.
- 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp.
 - 100% các tổ chức XTTM và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM.
- 100% các tổ chức XTTM và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.
- 100% thủ tục hành chính lĩnh vực XTTM đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Quyết định 1968/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>