Tin tức >> Chính sách có liên quan

Nội dung chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

06/06/2022
Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 Nội dung chi hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp gồm:

- Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động KH&CN của doanh nghiệp;
- Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;...
- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn...
- Trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức KH&CN trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động KH&CN của doanh nghiệp;
- Chi đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
- Chi cho hoạt động sáng kiến;
- Chi cho hoạt động hợp tác về KH&CN với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, giám định, kiểm định, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới;...
- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. (Nội dung mới bổ sung)
Thông tư 05/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>