Tin tức >> Chính sách có liên quan

Chính sách mới về tiền thuê đất - thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 11/2023

30/10/2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng
 


Đây là nội dung tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 03/10/2023 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, mức giảm tiền thuê đất và đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 được quy định cụ thể như sau:
(1) Mức giảm tiền thuê đất của năm 2023
- Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh) của năm 2023 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).
- Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023).
 (2) Đối tượng được áp dụng giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).
- Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và pháp luật khác có liên quan.
Xem chi tiết Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Nguyễn Hoài Bảo, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat//chinh-sach-moi-ve-tien-thue-dat--thue-phi-le-phi-co-hieu-luc-tu-thang-112023-208449.aspx#606352, ngày 25/10/2023 (HG trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>