Tin tức >> Chính sách có liên quan

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ ngày 08/6/2024

29/04/2024

Ngày 23/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2024/TT–BTC bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT–BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
 


Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ ngày 08/6/2024
Kể từ ngày 08/6/2024, sẽ bị bãi bỏ toàn bộ Thông tư 83/2014/TT–BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT–BTC giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu như sau: Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.  Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.
Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
Căn cứ tại Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013 và năm 2016) thì hiện nay có 03 mức thuế suất thuế GTGT gồm 0%, 5%, 10%. Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 83/2014/TT–BTC (hết hiệu lực từ ngày 08/6/2024) hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu hầu hết sẽ ở mức 10%. Một số ít hàng hoá được quy định chỉ phải chịu thuế suất 5%. Một số loại hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 0% nhưng không phải là hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/62872/bai-bo-thong-tu-huong-dan-ve-thue-gtgt-theo-danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-tu-ngay-08-6-2024, ngày 25/4/2024 (TN trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>