Tin tức >> Chính sách có liên quan

Nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể

17/01/2022

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025.


Theo đó, nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể gồm:

- Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;
- Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể (thành viên, người lao động kinh tế tập thể);
- Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể;
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến về kinh tế tập thể;
Thông tư 124/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 14/02/2022 và bãi bỏ Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>