Thông tin hội viên

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 40%

05/07/2021

Đó là thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP Cao su Đồng Phú, tổ chức vào ngày 29/6/2021.


Theo báo cáo của HĐQT, mặc dù ngành cao su gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2020, Công ty CP Cao su Đồng Phú đã linh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa tuân thủ các quy định chống dịch của địa phương” và chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ). Với diện tích vườn cây khai thác 6.061 ha, năm 2020, Công ty khai thác được 12.450 tấn (vượt 2,05% KH), năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha. Thu mua 3.952 tấn (vượt 22% KH); chế biến 16.698 tấn (vượt 13,6% KH); tiêu thụ 15.170 tấn (vượt 1,1% KH). Tổng doanh thu 828 tỷ đồng (17,7% KH); lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng (vượt 15,2% KH); lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng (vượt 7,7% KH); nộp ngân sách Nhà nước 71 tỷ đồng (vượt 1% KH). Chăm lo tốt cho 3.100 lao động, thu nhập bình quân trên 9,3 triệu đồng/người/tháng (vượt 27% KH). Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn và tăng lên qua các năm. Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho NLĐ thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Cao su Đồng Phú
Căn cứ tình hình thực tế vườn cây và thị trường cao su trong và ngoài nước, 100% cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể: Tổ chức chăm sóc và khai thác 5.762 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu sản lượng trên tấn, năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt trên 2.500 tấn. Chăm sóc đúng quy trình 2.614 ha cao su kiến thiết cơ bản; tái canh 462 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó có trên 95% cây 4 và 5 tầng lá trở lên. Công ty phấn đấu thực hiện Chứng chỉ rừng Việt Nam (FM) ở 3 nông trường còn lại với diện tích 2.813 ha. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, thu nhập bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/tháng. Tại đại hội, ông Phạm Phi Điểu – TGĐ Công ty CP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú được bầu vào HĐQT Cao su Đồng Phú.
Trần Huỳnh - Ảnh: Minh Tuấn, nguồn: http://tapchicaosu.vn/cao-su-dong-phu-chia-co-tuc-40/, ngày 30/6/2021 (VQ trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>