Thông tin >> Thống kê tổng quát

Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

10/08/2015
Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
  * Số liệu sản lượng thế giới từ nguồn IRSG
Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật ngày 01/12/2021

Diện tích và sản lượng cao su thiên nhiên tại Việt Nam
 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật tháng 8/2021

 

Các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2020 (nghìn tấn)
Nguồn: Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), tháng 7/2021


Quay về