Thông tin >> Thống kê tổng quát

Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

10/08/2015
Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
Diện tích thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(‘000 ha)
(‘000 ha)
‘000 tấn
(kg/ha/năm)
2010
748,7
439,1
751,7
1.712
2011
801,6
460,0
789,3
1.716
2012
917,9
510,0
877,1
1.720
2013
958,8
548,1
946,9
1.728
2014
978,9
570,0
966,6
1.696
2015
985,6
604,3
1.012,7
1.676
2016
973,5
621,4
1.035,3
1.666
2017
971,6
653,2
1.094,5
1.676
2018
961,8
685,5
1.137,7
1.660
2019
941,3
710,7
1.185,2
1.668

 


Diện tích và sản lượng cao su thiên nhiên tại Việt Nam

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật ngày 18/8/2020Quay về