Thông tin >> Thống kê tổng quát

Thống kê tổng quát 2021

10/08/2015
 
Tổng quan ngành cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2021
Overview of Viet Nam’s natural rubber industry in 2021
 
2021
Tổng diện tích
930,5 ngàn ha
Diện tích thu hoạch
752,2 ngàn ha
Sản lượng
1,28 triệu tấn
Sản lượng Việt Nam/thế giới (*)
9,2%
Năng suất
1.691 kg/ha
Lượng xuất khẩu
1,96 triệu tấn
Kim ngạch xuất khẩu
3,28 tỷ USD
Đơn giá bình quân
1.677 USD/tấn
Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, (*) IRSG,
Văn phòng HHCSVN tổng hợp, cập nhật tháng 11/2022

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam, 2017 – 2021
Viet Nam‘s natural rubber export, 2017 – 2021
 
Các quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2021 (ngàn tấn)
Countries with the highest volume of NR exported in the world, 2021 ('000 tonnes)
 
 
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam, 2017 – 2021
Areas, Production and Yield of Rubber Trees in Viet Nam, 2017 – 2021
 
 
Các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2021 (ngàn tấn)
Countries with the highest NR production in the world, 2021 ('000 tonnes)
 

 Quay về