Thông tin >> Ấn phẩm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CÂY CAO SU NĂM 2020

15/01/2021

Quy trình kỹ thuật (QTKT) được Tổng cục Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Việt Nam và tiếp theo là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) xây dựng và áp dụng vào các năm 1990, 1997, 2004 và 2012 đã mang lại hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng và diện tích vườn cây cho ngành cao su. Hiện nay, với sự tiến bộ trên nhiều lĩnh vực cùng với việc mở rộng diện tích trồng cao su ngoài vùng truyền thống (Đông Nam bộ) nên QTKT cần được cập nhật, bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế.

QTKT cây cao su năm 2020 gồm có 9 chương với những điểm thay đổi chính như: 
- Phạm vi áp dụng thống nhất và xuyên suốt trong toàn bộ các đơn vị thành viên trồng cao su do VRG quản lý và các đơn vị VRG có phần vốn chi phối; 
- Giới thiệu khái niệm sản xuất cao su bền vững gồm: Hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật và trách nhiệm bảo vệ môi trường; 
- Thay đổi chính trong sản xuất cây con, cây giống cao su, trồng và chăm sóc, trồng xen, thu hoạch mủ và công tác bảo vệ thực vật.
Ngoài ra, QTKT bổ sung mới thêm chương Thu hoạch gỗ; Trách nhiệm quản lý vườn cây cao su; Phụ lục gồm các văn bản pháp quy, hướng dẫn chi tiết cần thiết và bổ sung thêm các thuật ngữ sử dụng trong QTKT.
Xin vui lòng nhấn vào đường link https://vnrubbergroup.com/media/tailieu/QUY_TRINH_KT_CAO_SU-23-12_IN_curves.pdf để xem thông tin chi tiết.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>