Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Diện tích cây lâu năm trên đất lâm nghiệp năm 2015

12/09/2016

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố hiện trạng rừng năm 2015, theo đó, độ che phủ của rừng trong cả nước là 40,84% với tổng diện tích 14,06 triệu ha.


 Theo Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố hiện trạng rừng năm 2015, nội dung tóm tắt như sau:

-          Tổng diện tích rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2015 có 14.061.856 ha, trong đó gồm 10.175.519 ha rừng tự nhiện và 3.886.337 ha rừng trồng.
-          Trong 14.061.856 ha rừng, diện tích cây lâm nghiệp là 13.613.056 ha với độ che phủ là 39,5% và diện tích trồng cây lâu năm (cao su, đặc sản) trồng trên đất lâm nghiệp là 448.800 ha, độ che phủ 1,34%.
-          Diện tích rừng để tính độ che phủ toàn quốc là 13.520.984 ha với độ che phủ là 40,84%.
Trong đó, cây lâu năm gồm cây cao su và một số cây đặc sản khác (cà phê, cây ăn quả…) trồng trên đất lâm nghiệp đến năm 2015 là 448.800 ha, chủ yếu trên đất rừng sản xuất khoảng 82,3%.
Diện tích cây lâu năm trên đất lâm nghiệp năm 2015 (ha)
Loại rừng
Thuộc quy hoạch 3 loại rừng
Ngoài quy hoạch 3 loại rừng
Tổng diện tích
Đặc dụng
Phòng hộ
Sản xuất
Tổng diện tích rừng
2.106.051
4.462.635
6.668.202
824.968
14.061.856
Gồm:
 
 
 
 
 
1.Rừng tự nhiên
2.026.872
3.839.979
3.940.252
368.416
10.175.519
2.Rừng trồng
79.179
622.656
2.727.950
456.552
3.886.337
  Trong đó, cây lâu  năm (cao su, cây đặc sản)
3.807
38.587
369.537
36.869
448.800
 
Chủ quản lý diện tích cây lâu năm trên đất lâm nghiệp năm 2015
Chủ quản lý
Ban quản lý
Doanh nghiệp nhà nước
Hộ gia đình
Tổ chức khác
Tổng diện tích
Diện tích (ha)
52.165
70.917
133.872
191.846
448.800
Tỷ lệ diện tích (%)
11,6
15,8
29,8
42,7
100
 
  Hiệp hội Cao su Việt Nam – Ban Tư vấn (Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>