Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

            Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

 

Năm

Lượng

(tấn)

Giá trị

(ngàn USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

2010

782.213

2.388.225

3.053

2011

816.366

3.233.800

3.961

2012

1.023.104

2.859.838

2.795

2013

1.073.956

2.486.426

2.315

2014

1.066.511

1.780.610

1.670

2015 (sơ bộ)

1.143.427

1.538.600

1.346

 


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

         Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

 

Năm

Tổng diện tích

(ha)

DT thu hoạch

(ha)

Sản lượng

(tấn)

Năng suất

(kg/ha/năm)

2010

748.700

439.100

751.700

1.712

2011

801.600

460.000

789.300

1.716

2012

917.900

510.000

877.100

1.720

2013

958.800

548.100

946.900

1.728

2014

977.700

563.600

953.700

1.692

2015 (sơ bộ)

981.000

600.000

1.017.000

1.695

 


Xem thêm...