Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
 
Năm
Lượng
Giá trị
Đơn giá
(tấn)
(ngàn USD)
(USD/tấn)
2010
782.213
2.388.225
3.053
2011
816.366
3.233.800
3.961
2012
1.023.104
2.859.838
2.795
2013
1.073.956
2.486.426
2.315
2014
1.066.511
1.780.610
1.670
2015
1.137.368
1.531.469
1.347
2016
1.252.990
1.669.601
1.332
2017
1.381.052
2.249.775
1.629
 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật ngày 26/7/2018


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
DT thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(ha)
(ha)
(tấn)
(kg/ha/năm)
2010
748.700
439.100
751.700
1.712
2011
801.600
460.000
789.300
1.716
2012
917.900
510.000
877.100
1.720
2013
958.800
548.100
946.900
1.728
2014
978.900
570.000
966.600
1.696
2015
985.600
604.300
1.012.700
1.676
2016
973.500
621.400
1.035.300
1.666
2017
969.700
653.200
1.094.500
1.676
 


Xem thêm...