Tin tức >> Chính sách có liên quan

Điểm tin Văn bản pháp luật mới ban hành

12/03/2018

 7 tiêu chí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Nghị định 28/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/3/2018) thay thế Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

 Theo đó, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (Chương trình) bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) được thực hiện theo 07 tiêu chí sau:

- XTTM cho sản phẩm, ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của vùng kinh tế, quốc gia, phát triển thị trường xuất khẩu;
- Nâng cao hiệu quả nhập khẩu, phục vụ phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu;
- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, ngoại thương theo từng thời kỳ;

- Chương trình được Thủ tướng ban hành, có cơ chế phối hợp của Bộ, ngành; Bộ Công Thương chủ trì, đầu mối;
- XTTM xuất khẩu, nhập khẩu liên kết giữa các Bộ, ngành, giữa các ngành hàng hoặc giữa các địa phương;
- Triển khai thông qua các đề án thực hiện Chương trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Đơn vị chủ trì đề án phải có uy tín, mang tính đại diện, có năng lực tổ chức.
  • Thêm hướng dẫn về cách xác định tiền thuê đất
Thông tư 11/2018/TT-BTC bổ sung khoản 9 vào Điều 12 của Thông tư 77/2014/TT-BTC quy định đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê còn lại được xác định đối với các trường hợp sau:
- Diện tích tính thu tiền thuê đất (TTĐ) của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại;
- Diện tích tính thu TTĐ của thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại.
Quy định này được áp dụng cho người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ TTĐ nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp TTĐ (không hưởng ưu đãi).
Thông tư 11/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.
  • Xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN QSDĐ
Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định cách xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật tại khoản 41 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:
- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN trước đây.
- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại.
Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.
  • Sắp tới, tiến hành sửa đổi Luật Kế toán 2015
Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 07/CT-TTg tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg về triển khai kết quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.
Theo đó, trong năm 2018, Bộ Tài chính có một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Luật kế toán 2015 nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.
- Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm cải thiện điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài.
- Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của hộ kinh doanh tại TP.HCM và Hà Nội trong 2018.
- Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để thực hiện trong 2018 với toàn bộ nền kinh tế.
- Khẩn trương xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.
Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT tiến hành rà soát, sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Chỉ thị 07/CT-TTg được ban hành ngày 05/3/2018.
Văn phòng Hiệp cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>