Lĩnh vực >> Cao su tiểu điền

A Lưới (TT Huế): Rà soát, hoàn chỉnh Đề án phát triển cây cao su tiểu điền giai đoạn 2014 - 2020

08/09/2015

 Tiến hành đánh giá lại toàn bộ diện tích đã trồng và có khả năng đầu tư phát triển cây cao su trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch của từng địa phương để xây dựng kế hoạch đầu tư thực hiện hàng năm.


 Đây là nội dung vừa được UBND huyện A lưới chỉ đạo các địa phương có diện tích quy hoạch trồng cao su tập trung rà soát và xem xét các chính sách hỗ trợ trồng cao su để đẩy nhanh tiến độ trồng cao su, phấn đấu đến năm 2020, phát triển từ 5.000 – 6.000 ha cao su trên địa bàn huyện.

Theo Đề án phát triển cây cao su huyện A Lưới giai đoạn 2010 - 2020, huyện sẽ đẩy mạnh trồng cao su theo hình thức tiểu điền và đại điền với diện tích khoảng 5.000 – 6.000 ha vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện đã trồng được 1.303,7 ha. Trong đó, giai đoạn 2002 - 2006 trồng được 413,6 ha bằng nguồn vốn Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp; giai đoạn 2008 – 2013 trồng được 890,1 ha, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách - xã hội, nguồn ngân sách huyện hỗ trợ và nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.
Trước tình hình đó, ngày 15/5/2014, UBND huyện A Lưới đã có buổi họp với phòng Nông nghiệp và PTNT, các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn để đánh giá lại việc phát triển trồng cao su trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích có khả năng đầu tư phát triển cây cao su trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch của địa phương mình để xây dựng kế hoạch đầu tư thực hiện hàng năm (từ năm 2014 – 2020). Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - lâm - ngư là cơ quan đầu mối đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo và lấy ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng, ban cấp huyện để hoàn thiện Đề án trước ngày 30/6/2014.
Căn cứ vào tình hình hiện nay, UBND huyện A Lưới thống nhất cần phải điều chỉnh quy mô diện tích trồng cao su được hỗ trợ. Trong đó, đối với diện tích trồng mới: hỗ trợ không quá 02 ha; đối với diện tích đầu tư chăm sóc: hỗ trợ lãi suất vay vốn để mua phân bón chăm sóc không quá 03 ha. Cùng với nguồn vốn được đầu tư theo Đề án, có thể lồng ghép nguồn vốn từ chương trình 135, chương trình MTQG nông thôn mới của các xã (khoảng 20 - 30%/tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình).


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>