Tin tức >> Tin cao su trong nước

Tôn vinh 60 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội

16/03/2016

Đây là những đại diện tiêu biểu trong số hơn 170 doanh nghiệp được Ban Tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng lần thứ 4” lựa chọn.


Nhm góp phn đng viên ý thc trách nhim ca cng đng doanh nghip (DN) thc hin tt các nghĩa v pháp lut, chăm lo đi sng vt cht, tinh thn ca người lao đng, bo vmôi trường..., ngày 11/03/2016, Tp chí Kinh tế và D báo – B Kế hoch và Đu tư – đã tchc Chương trình “Doanh nghip thc hin tt trách nhim an sinh xã hi và phát trin cng đng ln th 4” – năm 2016.

Ti tham d Chương trình có đng chí Lê Bá Trình – Phó Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam; đng chí Nguyn Thế Phương – Th trưởng B Kế hoch và Đu tư; đng chí Bùi Thế Đc – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đng chí Nguyn Minh Hng – Th trưởng B Thông tin và Truyn thông; đng chí Đng Th Bích Liên – Thtrưởng B Văn hóa, Th thao và Du lch; cùng đi din các ban ngành, doanh nghip, cơ quan thông tn báo chí khác.

Phát biu khai mc Chương trình, Th trưởng Nguyn Thế Phương cho biết, đ thc hin thng li Ngh quyết s 15-NQ/TW, ngày 01/06/2012 ca Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XI v Mt s vn đ v chính sách xã hi giai đon 2012-2020, Chính ph đã ban hành Chương trình hành đng c th ti Ngh quyết s 70/NQ-CP, ngày 01/11/2012. Chương trình là căn c đ các b, ngành, đa phương xây dng kế hoch hành đng đch đo, t chc trin khai thc hin, kim tra, giám sát, đánh giá vic thc hin Ngh quyết 15. Trong đó, đc bit chú trng công tác thông tin tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca các cp, các ngành, t chc và cá nhân v trách nhim an sinh xã hi và phát trin cng đng.
 
Th trưởng B Kế hoch và Đu tư Nguyn Thế Phương phát biểu khai mạc Chương trình
 
Vi lý do đó, Th trưởng đánh giá cao vic Tp chí Kinh tế và D báo và các cơ quan liên quan có sáng kiến t chc Chương trình đ tuyên truyn v vic doanh nghip thc hin tt trách nhim an sinh xã hi và phát trin cng đng. Đây là hot đng thiết thc, góp phn đy mnh phong trào thi đua yêu nước. 

Th trưởng tin tưởng rng, thông qua Chương trình, vi hình thc qung bá và tuyên truyn trc quan sinh đng, tích hp các hình thc truyn thông đa phương tin, nhân dân c nước s nhn thc sâu sc hình nh các doanh làm tt công tác an sinh xã hi và phát trin cng đng, góp phn xây dng đt nước ngày càng giàu đp.

Đi din Ban T chc, đng chí Lê Xuân Đình – Tng Biên tp Tp chí Kinh tế và D báo – cho biết, tri qua 4 năm t chc (t năm 2012 đến nay), Chương trình “Doanh nghip thc hin tt trách nhim an sinh xã hi và phát trin cng đng” đã có hàng trăm doanh nghip tham gia, vi ni dung ngày càng phong phú. Trong năm 2015 va qua, đã có 170 DN đ điu kin cam kết thc hin tt trách nhim xã hi, phát trin cng đng. Sau mt thi gian làm vic công tâm, Ban T chc đã chn được 60 doanh nghip có uy tín nht đ tôn vinh và tiến hành các hot đng h tr truyn thông đ qung bá gương tt trong thc hin trách nhim xã hi và phát trin cng đng.

Chương trình “Doanh nghip thc hin tt trách nhim an sinh xã hi và phát trin cng đng ln th 4” nhm tôn vinh các doanh nghip thc hin tt trách nhim an sinh xã hi. Các tiêu chí chính đ xét duyt là DN phi có thương hiu uy tín, đnh hướng phát trin bn vng, có chính sách và kế hoch trin khai các chương trình an sinh xã hi và phát trin cng đng c th và lâu dài, thc hin tt trách nhim đóng thuế, thtc hi quan, môi trường, bo him xã hi đi vi người lao đng, có chng ch qun lý cht lượng theo tiêu chun quc tế.
 
 
Các đại diện DN nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Chương trình. Nguồn ảnh: http://kinhtevadubao.vn
 

 
Trong số 60 DN được Ban Tổ chức tôn vinh tại Lễ vinh danh “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng lần thứ 4 – năm 2016”, các DN Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam gồm có: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam trích dẫn và tổng hợp. Nguồn: Kim Hiền, http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-5443-ton-vinh-60-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-trach-nhiem-an-sinh-xa-hoi.html, ngày 11/3/2016.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>