Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

14/03/2022

Ngày 21/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường. Theo đó, bổ sung quy định về quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (SPHH), trong đó trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ là:


- Giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc SPHH;

- Hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc SPHH và hỗ trợ phát triển SPHH chủ lực, phát triển kinh tế – xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương;
- Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc SPHH bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu;
- Quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu;
- Quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với SPHH trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với SPHH trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
Nghị định 13/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>