Tin tức >> Chính sách có liên quan

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

19/08/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Lâm nghiệp đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2879/QĐ-BNN-TCLN về kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 


Ngoài các nhiệm vụ kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình Tổng cục Lâm nghiệp còn phối hợp với các vụ và đơn vị liên quan khác triển khai các hoạt động như sau:

- Triển khai thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể là Phát triển 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); độ che phủ của rừng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và hạ tầng lâm nghiệp; phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản trong kỳ quy hoạch.
- Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất; thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước; tổ chức sản xuất theo chuỗi
- Triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và khuyến lâm; xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
- Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tăng cường năng lực
- Hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp và xúc tiến thương mại
- Huy động các nguồn vốn; thực hiện đa dạng nguồn vốn để thực hiện Chương trình.
Vui lòng xem văn bản đầy đủ trong đường dẫn phía dưới.

Văn phòng HHCSVN (Thanh Nguyên), nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2879-QD-BNN-TCLN-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-809-QD-TTg-525351.aspx

 

 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>