Tin tức

Vị thế quan trọng của Trung Quốc trong ngành cao su thế giới

15/02/2016

Nhờ những cải cách kinh tế của đất nước, những năm gần đây Trung Quốc trở thành một cường quốc về cao su trên thế giới. Mặc dù gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại, nước này vẫn là quốc gia tiêu thụ cao su thiên nhiên (CSTN), cao su tổng hợp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc nổi lên là một trong những quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới.


Ngành cao su thiên nhiên Trung Quc đã tri qua 60 năm phát trin. Hin nay, Trung Quc là mt trong nhng nưc dn đu c trong lĩnh vc sn xut và tiêu th CSTN, cao su tng hp. Thc tế, th trưng cao su thế gii phn ln b chi phi và tác đng t nhu cu ca Trung Quc.

Theo ưc tính, ti Trung Quc có hơn 150 đn đin cao su quy mô ln và hơn 300.000 nông dân trng cao su. Năm 2013, din tích cao su ti Trung Quc đt 1,13 triu havà sn lưng 850.000 tn. Các vùng trng cao su chính Trung Quc là Hi Nam, Vân Nam và Qung Đông.
S phát trin ca ngành cao su Trung Quc
Trung Quc là nưc tiêu th CSTN ln nht thế gii, năm 2014 lưng tiêu th đt 4,7 triu tn, tăng 13,1% so vi năm trưc và chiếm 39,1% tng mc tiêu th ca thế gii. Theo các nhà phân tích, nh nhu cu CSTN ln t ngành lp xe nên mc dù nn kinh tế Trung Quc tm thi chng li, lưng tiêu th CSTN ca Trung Quc vn đưc d đoán s đt 6,7 triu tn vào năm 2018. Trong đó, ngành lp ô tô chiếm 70% tng tiêu th CSTN, các sn phm cao su khác chiếm 30%.
Tr ngi ln nht đi vi vic trng cây cao su ti Trung Quc là vn đ thi tiết. Tnh Hi Nam, trung tâm CSTN ca Trung Quc, thưng bnh hưng bi hn hán kéo dài. Đ khai thác tim năng sn xut CSTN trong nưc và đt đến mc hài hòa gia cung và cu, ngành cao su Trung Quc đã và đang không ngng n lc nhm hưng đến chính sách đm bo an ninh quc gia, tiết kim năng lưng, bo v môi trưng và sn xut sch.
Trong thp niên 1980, Chính ph Trung Quc đã đưa ra nhiu chính sách ưu đãi cho nông dân nghèo, khuyến khích trng cao su to kế sinh nhai đ thoát khi nghèo khó. Nhiu gói h tr đã đưc thc hin trong hai thp niên sau đó. Năm 2001, Trung Quc gia nhp T chc Thương mi thế gii (WTO) đã to thêm cơ hi cho nông dân tiếp cn tt hơn vi th trưng hàng hóa toàn cu. Thi đim khi giá cao su toàn cu tăng mnh do nhu cu tăng, nhiu ngưi trng cao su đã đưc hưng li và tr thành tng lp trung lưu.
Các nhà sn xut CSTN ln ca Trung Quc gm có Công ty Sinochem International, Guangdong Guangken Rubber Group và China Hainan Rubber Industry Group. Tuy nhiên, đ đáp ng s chênh lch v cung cu, Trung Quc phi nhp khu lưng CSTN ln t Thái Lan, Vit Nam, Indonesia và Malaysia… Năm 2014, Trung Quc nhp khu 2,6 triu tn CSTN, chiếm 54,8% tng lưng tiêu th trong năm.

Song song vi s phát trin ca vic trng và sn xut cao su, ngành cao su tái chế cũng tăng trưng vi tc đ nhanh ti Trung Quc, đc bit là lĩnh vc sn xut và ng dng ca cao su tái chế. Theo s liu thng kê, năm 2012 Trung Quc có 240 triu chiếc xe, mi năm thi loi hơn 10 triu tn lp phế thi, điu này đã gây áp lc lên công tác bo v môi trưng. Tuy nhiên, Trung Quc ngày nay là nưc sn xut cao su tái chế ln nht thế gii, do có hưng tp trung nghiên cu và phát trin sn phm này.

Trên thế gii, Trung Quc đng đu v sn xut các sn phm cao su và th hai v sn xut lp xe. Nhu cu trong ngành ô tô, xây dng, y tế, da giày và các yêu cu v cht lưng lp nhp khu kht khe hơn t Liên minh châu Âu và Hoa K đã to ra nhng thách thc và cơ hi mi cho các nhà chế biến Trung Quc trong vic ci tiến cht lưng và thc hin tiết kim năng lưng.

Tóm li, ngành cao su Trung Quc đã đt tăng trưng n tưng trong nhng năm gn đây và gi v trí chiến lưc quan trng trong nn kinh tế Trung Quc và trong ngành cao su thế gii.

Văn phòng Hip hi Cao su Vit Nam lưc dch (Ngc Thúy), ngun: “China ascending to rubber supremacy”, Rubber Asia, 11-12/2015:160-162.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>