Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Hiệu chỉnh hợp đồng đối với cao su định chuẩn kỹ thuật của Hiệp hội Cao su quốc tế

29/05/2017
Trong giao dịch thương mại về cao su thiên nhiên, các doanh nghiệp thường vận dụng các điều khoản trong hợp đồng cao su quốc tế do Hiệp hội Cao su quốc tế (IRA: International Rubber Association) soạn thảo dành cho chủng loại cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật (TSR: Technically Specified Rubber) và mủ latex trong thùng (latex in drum) để tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong việc xuất nhập khẩu mặt hàng này trên thế giới. 

Hợp đồng đối với TSR được thông qua lần đầu tại cuộc họp của Ban Chấp hành IRA được tổ chức vào ngày 24/9/1971 tại Ottawa. Đến nay, một số điều khoản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, các hiệp hội cao su của quốc gia thành viên Hội đồng Doanh nghiệp Cao su Đông Nam Á (ARBC: ASEAN Rubber Business Council), trong đó có Hiệp hội Cao su Việt Nam, đã thảo luận và kiến nghị IRA hiệu chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng để phù hợp hơn với các điều kiện mua bán hiện nay.
Ngày 19/3/2017, tại cuộc họp Ban Chấp hành IRA được tổ chức tại Singapore, bản hiệu chỉnh hợp đồng đối với TSR chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.
Hiệp hội thông báo đến các Hội viên, doanh nghiệp bản hiệu chỉnh hợp đồng (đính kèm) để tham khảo và thực hiện khi ký kết giao dịch thương mại.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc khó khăn, đề nghị kịp thời thông báo cho Hiệp hội để cùng tìm hướng giải quyết thống nhất.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
BẢN HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG
(Đính kèm theo văn bản số:      /HHCS, ngày    tháng    năm 2017)
 
 
Bản 2009
Bản 2017
2. Weighing
2. Cân lượng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 (a)
The Buyer shall have the option to weigh the Rubber at port of destination or in consumer’s factory.
Bên Mua có quyền lựa chọn cân cao su tại Cảng đến hoặc tại nhà máy của nhà tiêu thụ.
 
 
 
 
 
 
.....These weights shall be furnished to the Seller within seventy-five (75) days of date of discharge, whether the rubber is weighed at port of discharge or in factory.
.....Các số cân này sẽ phải được báo cho bên Bán trong vòng 75 ngày kể từ ngày dỡ hàng, cho dù cao su được cân tại cảng dỡ hàng hay tại nhà máy.
 
The Buyer shall have the option to weigh the Rubber at the port of discharge, or in the case of a Combined Transport Bill of Lading at the place of delivery, or in consumer’s factory.
Bên Mua có quyền lựa chọn cân cao su tại Cảng dỡ hàng, hoặc tại nơi giao hàng trong trường hợp có vận đơn vận tải liên hợp hoặc tại nhà máy của nhà tiêu thụ.
 
......These weights shall be furnished to the Seller within forty-five (45) calender days from the date of discharge of the vessel at the port of discharge, or in the case of a Combined Transport Bill of Lading at the place of delivery, whether the rubber is weighed at port of discharge, place of delivery or in factory.
.....Các số cân này sẽ phải được báo cho bên Bán trong vòng 45 ngày niên lịch kể từ ngày dỡ hàng ra khỏi tàu tại cảng dỡ hàng, hoặc tại nơi giao hàng trong trường hợp có vận đơn vận tải liên hợp, cho dù cao su được cân tại cảng dỡ hàng, nơi giao hàng hay tại nhà máy.
7. Sampling
7. Lấy mẫu
7 (a)
 
 
.....Such sample or samples may be drawn by a recognised sampler or jointly by buyers and sellers representatives either at the Port of Destination or at the consumer’s factory, or at a point otherwise mutually agreed upon between Buyer and Seller.
.....Mẫu hoặc các mẫu như thế phải do một người lấy mẫu được công nhận hoặc các đại diện của bên Mua và bên Bán cùng nhau cắt mẫu tại Cảng đến hoặc tại nhà máy của nhà tiêu thụ, hoặc tại một địa điểm mà bên Mua và bên Bán đồng chấp thuận.
 
 
 
.....Such sample or samples may be drawn by a recognised sampler or jointly by buyers and sellers representatives either at the Port of Discharge, or in the case of a Combined Transport Bill of Lading at the place of delivery, or at the consumer’s factory, or at a point mutually agreed between Buyer and Seller.
.....Mẫu hoặc các mẫu như thế phải do một người lấy mẫu được công nhận hoặc các đại diện của bên Mua và bên Bán cùng nhau cắt mẫu tại Cảng dỡ hàng, hoặc tại nơi giao hàng trong trường hợp có vận đơn vận tải liên hợp, hoặc tại nhà máy của nhà tiêu thụ, hoặc tại một địa điểm mà bên Mua và bên Bán đồng chấp thuận.
8 (C) Claims - General 
8 (C) Khiếu nại – Chung:
8 (C) (ii)
 
 
 
 
Sample or samples in support of the claim must be produced by Buyer to Seller or his authorised representative, within seventy-five (75) days of the date of discharge at the port of destination named in the contract....
Mẫu hoặc các mẫu làm chứng cứ cho khiếu nại phải được bên Mua cung cấp cho bên Bán hoặc đại diện của họ, trong vòng 75 ngày kể từ ngày bốc hàng tại Cảng đến được chỉ định trong hợp đồng...
 
 
 
 
Sample or samples in support of the claim must be produced by Buyer to Seller or his authorised representative, within forty-five (45) calender days from the date of discharge at the port of discharge, or in the case of a Combined Transport Bill of Lading at the place of delivery named in the contract....
Mẫu hoặc các mẫu làm chứng cứ cho khiếu nại phải được bên Mua cung cấp cho bên Bán hoặc đại diện của họ, trong vòng 45 ngày niên lịch kể từ ngày dỡ hàng tại Cảng dỡ hàng, hoặc tại nơi giao hàng trong trường hợp có vận đơn vận tải liên hợp được chỉ định trong hợp đồng...
 
 
Port of Discharge is the place where the cargo is offloaded from sea or ocean transport.
Cảng dỡ hàng là nơi hàng hóa được bốc dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển đường biển.
Place of Delivery with a Combined Transport Bill of Lading is the place where the cargo is released to the consignee.
Nơi giao hàng với vận đơn vận tải liên hợp là nơi hàng hóa được giao cho người nhận hàng.
Date of Discharge is the date of clearance of the cargo from the port of discharge.
Ngày dỡ hàng là ngày giải phóng hàng hóa từ Cảng dỡ hàng.

 

 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>