Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

22/10/2018

 Quy định mới về thủ tục cấp C/O đối với một số hàng hóa đặc biệt 

Ngày 14/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCTsửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Thông tư 20/2014/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc. 
Theo đó, C/O cho hàng hóa đặc biệt quy định tại Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20 (hàng hóa đặc biệt) được quy định như sau:
- Do tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư 20. 
- Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu phải ghi rõ trên C/O hàng hóa đặc biệt đó áp dụng Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20. 
- Trừ khi có quy định khác, các quy tắc liên quan trong Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20 phải được áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với hàng hóa đặc biệt áp dụng Điều 6 Phụ lục I Thông tư 20 được liệt kê tại danh mục riêng kèm theo Phụ lục này.
Thông tư 26/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 29/10/2018.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>