Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

23/07/2018

 Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Ngày 29/6/2018, Bộ Công thương ban hànhThông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi.
Theo đó, chế độ luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi gồm những ưu tiên sau:
- Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi: được miễn, giảm một số chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O;
- Ưu tiên về nộp chậm chứng từ: được gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày cấp C/O đối với các chứng từ được phép nộp chậm theo quy định;
- Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi: thời gian xử lý hồ sơ dưới dạng bản giấy tối đa 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
- Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất: được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi.
Xem chi tiết tại Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.
Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-2018-TT-BCT-phan-luong-trong-quy-trinh-cap-Giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-uu-dai-387415.aspx?ac=emailss
Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ  ngày 20/8/2018.
Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau:
- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.
Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:
- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;
- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.
Quyết định 10/2007/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>