Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

16/07/2018

 Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 25/6/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Theo đó, trường hợp do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định thì thực hiện mức thu phí được thực hiện theo Biểu mức thu phí tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 56.
Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Thông tư 56/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2018.
Quy trình giảm thuế hàng hóa xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan
Ngày 28/6/2018, Tổng cục Hải quan ban hànhQuyết định 1919/QĐ-TCHQ, trong đó quy định quy trình giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan bao gồm các bước sau:
- Tiếp nhận hồ sơ;
- Kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại;
- Xử lý hồ sơ giảm thuế;
- Phát hành Quyết định giảm thuế;
- Hoàn tiền thuế được giảm từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan hoặc từ ngân sách nhà nước;
- Lưu trữ hồ sơ, thông tin giảm thuế;
- Báo cáo số liệu giảm thuế.
Bên cạnh đó, Quyết định này còn ban hành quy trình giảm thuế sau thông quan; miễn thuế; hoàn thuế, không thu thuế; xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Tuy nhiên, các quy trình trên không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế.
Quyết định 1919/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2018 và thay thế Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>