Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

11/06/2018

 Sửa đổi quy định về cấp GCN xuất xứ hàng hóa mẫu EAV

Nội dung này quy định tại Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN - EAEU FTA).

 Theo đó:

- Thủ tục cấp và kiểm tra GCN xuất xứ hàng hóa mẫu EAV sẽ áp dụng theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT (thay vì theo Thông tư 06/2011/TT-BCT và 01/2013/TT-BCT như hiện nay);
- Thay thế Phụ lục II của Thông tư 21/2016/TT-BCT về Quy tắc cụ thể mặt hàng bằng Phụ lục ban hành kèm Thông tư 11/2018/TT-BCT.
Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa (HS 2017); hàng hóa thuộc danh mục này được xác định duy nhất bằng mã HS của hàng hóa, tên hàng hóa chỉ được sử dụng để thuận tiện.
Hướng dẫn mới về trích khấu hao tài sản cố định CQNN
Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Theo đó, khi trích khấu hao TSCĐ cần thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Đối với TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao TSCĐ vào giá dịch vụ thì thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.
- Đối với TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc trường hợp trên được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới thì:
Việc trích khấu hao thực hiện từ ngày TSCĐ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh… và thôi trích khấu hao từ sau ngày kết thúc việc sử dụng TSCĐ vào kinh doanh, cho thuê.
- Chi phí khấu hao TSCĐ phải được phân bổ cho từng hoạt động để hạch toán chi phí tương ứng.
Thông tư 45/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/7/2018.
09 sai sót được chấp nhận trên chứng từ chứng nhận xuất xứ Hàng hóa
Theo Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan Hải quan vẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (XXHH) trong 09 trường hợp sau:
- Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung;
- Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”;
- Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên chứng từ chứng nhận XXHH và chữ ký mẫu;
- Khác biệt về đơn vị đo lường trên chứng từ chứng nhận XXHH và các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan (như tờ khai hải quan, hóa đơn, vận tải đơn);
- Khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho hải quan với mẫu C/O theo quy định;
- Khác biệt về màu mực của các nội dung khai trên chứng từ chứng nhận XXHH;
- Khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận XXHH và các chứng từ khác;
- Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận XXHH với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất XXHH và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ;
- Các khác biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên được TCHQ  thông báo.
Thông tư 38/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>