Thông tin >> Thống kê tổng quát

Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

10/08/2015
         Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

 

Năm

Tổng diện tích

(ha)

DT thu hoạch

(ha)

Sản lượng

(tấn)

Năng suất

(kg/ha/năm)

2010

748.700

439.100

751.700

1.712

2011

801.600

460.000

789.300

1.716

2012

917.900

510.000

877.100

1.720

2013

958.800

548.100

946.900

1.728

2014

977.700

563.600

953.700

1.692

2015 (sơ bộ)

981.000

600.000

1.017.000

1.695

 

 Quay về