Thông tin >> Thống kê tổng quát

Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

10/08/2015
Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
DT thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(ha)
(ha)
(tấn)
(kg/ha/năm)
2010
748.700
439.100
751.700
1.712
2011
801.600
460.000
789.300
1.716
2012
917.900
510.000
877.100
1.720
2013
958.800
548.100
946.900
1.728
2014
978.900
570.000
966.600
1.696
2015
985.600
604.300
1.012.700
1.676
2016
973.500
621.400
1.035.300
1.666
2017
969.700
653.200
1.094.500
1.676
 


 Nguồn: Tổng cục Thống kê, cập nhật ngày 26/7/2018Quay về